Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Start-up: Ce înseamnă să lansezi un start-up în România?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 7: „Start-up: Ce înseamnă să lansezi un start-up în România?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus o agendă relevantă pentru abordarea tematicilor despre antreprenoriat, respectiv pentru organizarea unei întâlniri de dezbatere online cu participarea unor stakeholderi din mediul antreprenorial și a studenților din grupul țintă sau a stakeholderilor care prezintă interes pentru proiectul INSPIRE. Abordarea temelor de antreprenoriat a permis atribuirea unui cadru general discuțiilor rezultate, nefiind specifice pentru anumite specializări academice. Participarea a doi antreprenori a permis formarea unei imagini complete cu privire la mediul antreprenorial din România și a procesului de lansarea a unui start-up, oferind diversitate în variantele de răspuns oferite la întrebările participanților la eveniment. Evenimentul nr. 7 de Think-Tank a oferit suport completării și fundamentării viziunii antreprenoriale ale studenților ce urmează activitățile de formare antreprenorială din cadrul proiectului, dar susține și dezvoltarea gândirii antreprenoriale ale celorlalți participanți prin generarea de idei noi și expunerea la elemente de inovație. Pe baza rezultatelor obținute se pot identifica noi direcții specifice care necesită aprofundare, sau direcții concrete de acțiune pentru soluționarea problemelor identificate. Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 7 „Start-up: Ce înseamnă să lansezi un start-up în România?” a vizat dezbaterea temei prezentate și în titlul evenimentului, respectiv „Ce înseamnă să lansezi un start-up în România?” prin urmarea unei dezbateri structurate cu urmarea unor teme specifice de dezbatere și intervenții din partea antreprenorilor invitați, oferind o viziune completă cu privire la anumite caracteristici ale mediului antreprenorial. S-au definit perioade specifice în cadrul evenimentului în care studenții au putut interacționa cu antreprenorii și de a le adresa întrebări.

3. Rezultate

Care sunt cele mai mari provocări ale lansării unui start-up?

Antreprenorii invitați au identificat câteva puncte comune privind cele mai mari provocări ale lansării unui start-up , respectiv identificarea corectă a nevoii consumatorilor pentru ca serviciile sau produsele oferite de start-up să aibă tracțiune suficientă în piață, generând un flux de venit suficient la nivel de start-up nou înființat. Printre alte provocări ce trebuie soluționate de antreprenorul unui start-up se pot evidenția: realizarea unei strategii de business alcătuită alături de consultanți în antreprenoriat, soluționarea componentei legal-juridice și de contabilitate a start-up-ului prin externalizarea serviciilor și adaptarea operațiunilor de business la comportamentul specific al consumatorilor.

Care este procesul pentru lansarea unui start-up de succes în România?

Din discuția antreprenorilor se poate deduce faptul că procesul de identificare a unei nevoi a consumatorilor nu este numai o provocare, dar și o necesitate absolută în procesul de lansarea a unui start-up. În plus, fiecare model de afacere poate prezenta un proces specific de punere în aplicare, de aceea vor exista câteva diferențe între procesele descrise de cei doi antreprenori invitați.

Cum se poate scala un start-up după validarea modelului de afacere?

Scalarea unui start-up este complet influențată de tipologia modelului de afaceri. Unul dintre antreprenorii invitați confirmă faptul că de obicei pentru afacerile ce prestează servicii este dificil să crească capacitatea operațională fără a întâlni o creștere a cererii din partea consumatorilor. Astfel, afacerile ce prestează servicii și doresc să scaleze operațiunile de afacere trebuie mai întâi să dețină un flux stabil și în creștere de clienți înainte de a face investiții pentru scalare. Cel de-al doilea antreprenor confirmă că în cazul unei afaceri de tip restaurant scalarea poate cuprinde deschiderea unei noi locații, chiar dacă nu a fost întâlnită condiția de creșterii a cererii. În acest caz, o nouă locație poate crea cerere de la consumatorii din zonă prin existența unei oferte.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 7 de Think-Tank pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta acțiuni concrete de rezolvare sau pentru care se pot organiza discuții ulterioare în vederea extinderii cunoștințelor pentru problemele identificate. Astfel se propun o serie de activități ce pot fi implementate la nivel local sau pot fi implementate la nivel public ca urmare a propunerilor realizate:

Îmbunătățirea procesului educațional antreprenorial

Îmbunătățirea procesului educațional cu privire la competențele antreprenoriale prin eficientizarea procesului educațional oferind metodologii de lucru practice ce pot fi utilizate în vederea testării și implementării ideilor de afaceri, precum și asigurarea succesului afacerilor implementate prin susținerea unor stagii de internship în domeniile specifice vizate de către afacerile studenților pentru a deprinde cunoștințe relevante de la nivelul industriei în care doresc să implementeze afacerile. S-a dezbătut existența unei diferențe considerabile din punctul de vedere a cunoștințelor antreprenoriale ale studenților de la universități de profil și cei ce au urmat studii în cadrul altor profiluri educaționale. Procesele de îmbunătățire a procesului educațional antreprenorial nu trebuie să urmărească uniformizarea cunoștințelor antreprenoriale, însă trebuie să creeze o bază pentru studenții care nu au luat deloc contact cu mediul antreprenorial.

Alte propuneri care nu pot fi concret dezvoltate pe baza dezbaterii, dar au fost identificate și pot fi dezvoltate la evenimente ulterioare de Think-Tank includ:

Stimularea realizării de asociații sau grupuri de antreprenori la nivel regional sau local în vederea sprijinului reciproc și a identificării nevoii a consumatorilor din piață, eficientizând resursele financiare cu impact la nivel macroeconomic; și realizarea de programe naționale de îmbunătățire a competențelor resurselor umane neocupate.

Debate · Create · Inspire