Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 16: „Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a avut ca scop informarea studenților despre importanța eticii în mediul profesional. S-a considerat discutarea și extinderea noțiunilor generale privind etica, dar și elemente specifice având în vedere etica profesională, etica personală, etica academică, bune practici etc. Pentru o mai bună înțelegere a tematicii abordate a fost invitat Horia Căpriță, Software Group Leader în departamentul R&D al Continental Sibiu care poate disemina în mod practic know-how-ul despre importanța și integrarea eticii în activitatea profesională datorită experienței acumulate prin cercetarea și aplicarea celor mai bune practici profesionale.  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate, respectiv probleme ale studenților ce urmează finalizarea studiilor și inserția pe piața muncii, considerând îmbunătățirea multi-laterală a aspectelor legate de mediu profesional, piață de muncă, mediu academic, oferta de pregătire extra-universitară etc.

 

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 16: „Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?” au vizat înțelegerea eticii și a importanței acesteia în mediul profesional. În același timp, prin dorința de a realiza un eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămuririle existente în ceea ce privește etica profesională. Obiectivele discuțiilor în domeniul eticii vizează abordarea aspectelor de etică profesională și deontologie necesare studenților în vederea menținerii unei reputații credibile și a unui brand personal sustenabil pe piața muncii.

 

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 16: „Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?” s-a realizat atât cu participarea fizică a studenților participanți, dar și online. Evenimentul a fost organizat în format față în față în cadrul Facultății de Inginerie din Sibiu, parte a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu în sala ie 102, dar și în format online prin intermediul platformei Google Meet. Studenții participanți au putut învăța din experiența invitatului, Horia Căpriță, și au participat activ la discuție cu întrebări.

 

Printre subiectele discutate cu invitatul se regăsesc răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de etica profesională, evidențiind următoarele aspecte esențiale:

 

 1. Ce este etica?

Etica este știința care se ocupă cu studiul teoretic al valorilor și al condiției umane, din perspectiva principiilor morale, considerând implicațiile și rolul acestora în viața socială. Totodată, etica cuprinde totalitatea normelor de conduită morală care reglementează relațiile dintre oameni precum și atitudinea lor față de societate, față de o anumită clasă socială, de  stat,  de  patrie,  de  familie etc. Trebuie conștientizat faptul că aspectele de etică influențează în mod complex, multi-variat și multi-lateral toate aspectele vieții unui individ, respectiv activitatea personală, academică, profesională etc., stând la baza procesului de gândire critică și a procesului decizional.

 

 1. Care sunt principiile de bază ale eticii?

Cele mai importante principii ale eticii sunt: Integritatea, Loialitatea, Onestitatea, Respectarea promisiunilor, Corectitudine, Responsabilitate, Compasiune. Aceste trăsături de caracter și atitudini reacționează în mod bilateral cu principiul de etică. Etica reprezintă un considerent decizional ce poate influența decizia unui individ în funcție de gradul de impact al eticii pe baza caracterului personal.

 

 1. Care sunt principiile etice ale angajatorului în relația cu angajatul?

Principiile etice ale angajatorului în relația cu angajatul au rolul de a asigura că toți angajații sunt tratați în mod etic și egal; și că aceștia, la rândul lor, au un comportament corect față de colegi, companie și clienți. Acest lucru implică:

  • a avea respect față de persoane și a nu le exploata în scopuri proprii;
  • a nu cauza prejudicii;
  • a nu distorsiona adevărul;
  • a respecta promisiunile;
  • a aplica principiile de egalitate și non-discriminare;
  • a respecta drepturile fundamentale ale omului precum dreptul la libera exprimare și asociere.

 

 1. Ce reprezintă etica profesională?

Etica  profesională reprezintă  reflecția  asupra  aspectelor  morale  ale problemelor  ridicate  de  domenii  particulare cum  ar  fi: medicină,  educație, învățământ, afaceri publice, justiție, asistență socială, massmedia etc. Mai exact, etica profesională este o parte a științei etice, care studiază specificul manifestării moralei în activitatea profesională. Alături de principiile morale general umane (bine, rău, datorie, libertate, responsabilitate, dreptate, echitate, cinste, sinceritate, demnitate etc.), în procesul de muncă se formează și cerințe speciale, înglobate în conceptul morala de muncă, prin care se înțelege totalitatea normelor elaborate în experiența de viață a oamenilor și care permit ca activitatea de muncă să devină socialmente importantă. Morala de muncă este parte din activitatea profesională.

 

4. Concluzii și Propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 16: „Career-up: Cum mențin un cod de etică în mediul profesional?” au putut fi identificate sfaturi și sugestii pentru tinerii care sunt la început de drum în cariera profesională privind etica profesională. Procesul de considerare a aspectelor morale și exercițiul moralității au loc în mod constant în activitățile zilnice ale oamenilor, de aceea se recomandă exersarea moralității ca metodă pentru îmbunătățirea procesului decizional, dar și pentru fundamentarea corectă și morală a activităților pe care le întreprindem.
Exersarea moralității, a gândirii critice și a mecanismului decizional ar trebui să fie inclus în cadrul programelor corporative de formare, dar și la nivel academic, universitar și pre-universitar. Considerând perspectiva asupra vieții și societății; impactul deciziilor corecte este concret pentru bunăstarea personală și colectivă, deci impactul moralității nu trebuie neglijat.

 

Debate · Create · Inspire