Acest website este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Contact
București, Splaiul Unirii 6, Bloc B3A
inspire@idea-perpetua.com
0751 974 592
Ne găsești și pe:

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Idea Perpetua SRL

Raport Think-Tank: Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6Educație și competențe

Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

Obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Apel de proiecte: POCU/626/6/13 Stagii de practică pentru studenți

Titlul proiectului: INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică

Contract POCU/626/6/13/133017 / 11759/13.10.2020

 

1. Context

Evenimentul nr. 8: „Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?” din cadrul Think-Tank-ului INSPIRE a propus abordarea unei tematici potrivite pentru susținerea unei întâlniri de lucru online, cu invitarea a două persoane experte din domeniul eticii profesionale care pot răspunde întrebărilor studenților cu profiluri de studii diferite. În același timp, invitarea unor experți în domeniu ajută considerabil la dezvoltarea unei viziuni complete cu privire la temele discutate, facilitând menținerea unei reputații credibile și a unui brand personal sustenabil pe piața muncii. Evenimentul nr. 8 debutează cu intervenția reprezentatului Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, Liviu Paștiu, urmată de o scurtă sesiune de întrebări și răspunsuri, iar apoi intervenția doamnei Mioara Albu – reprezentat Departament Resurse Umane COMPA SA. Pe baza discuțiilor din cadrul Think-Tank-ului nr. 8, studenții au avut posibilitatea de a cunoaște și a conștientizarea cu privire la drepturile și obligațiile angajaților.  Activitatea suport de Think-Tank se bazează pe interacțiunea cuprinzătoare dintre studenți-profesori-angajatori pentru a dezvolta noi teme de discuție și pentru a implementa activități îmbunătățite în cadrul proiectului INSPIRE – Inițiative Necesare de Stagii de Practică Inovative pentru Revitalizare Economică sau în afara acestuia de către terțe părți care ar putea implementa coerent sau ar putea utiliza ideile dezvoltate pentru a îmbunătăți semnificativ situația cu privire la problemele identificate.

2. Obiective

Obiectivele evenimentului nr. 8 „Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?” au vizat familiarizarea studenților cu aspecte privind etica profesională și deontologia.  În același timp, prin dorința de a realiza un  eveniment de tip dezbatere, s-a recurs la o sesiune de întrebări și răspunsuri prin care studenții participanți și-au putut rezolva nelămurile existente în ceea ce privește drepturile și obligațiile profesionale.

3. Rezultate

Evenimentul de tip Think-Tank nr. 8 „Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului?” a fost împărțit în două intervenții, cea a domnului Liviu Paștiu și a doamnei Mioara Albu, fiecare urmate de mici sesiuni de întrebări/răspunsuri privind drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte diferite de discuție cu scopul de a familiariza participanții cu principalele drepturi și obligații ale angajatorului și ale angajatului:

 

Care sunt principalele drepturi și obligații ale angajatorului?

Principalele drepturi și obligații ale angajatorului sunt prevăzută în legea 53 din 2003, cunoscută uzaual și sub denumirea de „Codul muncii” și ar prevede următoarele drepturi ale angajatorului:

 • să stabilească organizarea și funcționearea unității;
 • să stabilească atibuțiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condițiile legii;
 • să dea dispozițiii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității;
 • să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
 • să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile coresponsătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern;
 • să stabilească obiectivele de performață individuală, precum și criteriile de evaluare a arealizării acestora.

Totodată, angajatorul următoare obligații:

 • să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 • să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 • să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă;
 • să comunice periodic slariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității;
 • să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanții salariaților în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele acestora;
 • să plătetască toate contribuțiile și impozitile aflate în sarcina sa, precum și să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;
 • să înființeze registrul general de evidență a salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;
 • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
 • să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților.

 

Ce se poate întâmpla atunci când angajatorul nu respectă prevederile Codului Muncii?

În situația în care angajatorul nu respectă prevederile Codului Muncii sunt aplicate un set de sancțiuni prevăzute în cadrul acestei legi. De exemplu, pentru un program normal de lucru de 40 de ore pe săptămână, legea prevede acordarea unui salariu minim brut de 2080 de lei. Dacă persoana respectivă are studii superioare, valoarea salariului crește la 2350 lei. Dacă angajatorul te plătește cu o sumă mai mică atunci riscă să primească o amendă cuprinsă între 300 și 2000 lei.

 

Care sunt particularitățile juridic pentru angajatori privind încadrarea pe piața muncii a studențiilor?

Din punct de vedere al documentelor necesare pentru angajarea studenților nu există particilarități. Pot exista, însă frecvente flexibilizări ale programului de muncă care în mod normal ar trebui să țină cont de programul de studii al studenților și atunci printr-o colaborare student salariat – angajator se poate stabili un program de muncă astfel încât studentul să poată merge la cursuri și în același timp să poată beneficia de un venit.

 

Care sunt prevederile legale privind munca la domiciliu și telemunc în contextul pandemiei SARS-COV-2?

Munca la domiciul este reglementată în articolul 108/110 din Codul Muncii cu mult înainte de pandemia SARS-COV-2. Telemunca este reglementată în legea 81 din 2018, deci anterior stării de alertă și de urgență. Dar situația actuală a condus la folosire frecventă de către companiile care au un domeniu de activitate care permite munca de la domiciuliu sau telemunca.

 

Care sunt cele mai întâlnite sancțiuni pentru angajatorii din România?

Cea mai des aplicată sancțiune este avertismentul, iar următoarea este sancțiunea contravențională cu amendă care este aplicată conform articolului 260 din Codul Muncii în funcție de fapta și gravitatea acesteia în relația dintre angajat și angajator.

 

Care sunt principalele drepturi ale angajatului?

Un angajat în România are următoarele drepturi:

 • dreptul de a primi un salariu în schimbul muncii depuse;
 • dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 • dreptul la concediul de odihnă anual de cel puțin 20 de zile lucrătoare, în funcție de vechimea în muncă;
 • dreptul la egalitate în șanse și de tratament;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 • dreptul la acces la formarea profesională;
 • dreptul la informare și consultare;
 • dreptul la a lua parte la determinarea și amelioararea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
 • dreptul la protecție în caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectivă și individuală:
 • dreptul de lua parte la acțiuni colective;
 • dreptul de a forma sau de a se înscrie într-un sindicat;

 

Care sunt principalele obligații ale angajatului?

Desigur, un angajat are pe lângă drepturile mai sus menționate ți câteva obligații, ca de exemplu:

 • obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
 • obligația de a respecta normele de disciplină a muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
 • obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii în unitate;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu;

 

Ce se poate întâmpla atunci când angajatul nu respectă prevederile Codului Muncii?

În momentul în care un angajat încalcă obligațiile prevăzute de Codul muncii, de contractul colectiv de muncă sau de contractul individual de muncă intervine răspunderea disciplinară și atunci angajatorul este abilitate să aplice sancțiuni disciplinare pentru faptele care sunt enumerata în regulamentul intern în contractul colectiv de muncă. Aceste sancțiuni cresc gradual de advertisment scris până la diminuarea salariului de la 5 până la 10% pe un interval de 1 – 3 luni și chiar sancțiunea maximă de desfacere a contractului individual de muncă. Aceste sancțiuni se aplică, cu excepția advertismentului, numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. În urma cercetării, angajatul este convocat în fața unei comisii disciplinare pentru a-și expune argumentele sale și poate fi însoțit fie de un reprezentat al sindicatului, fie de un avocat. În funcție de concluziile pe care le trage comisia și în funcție de gradul de vinovăție al salariatului, de comportarea lui generale în serviciu se aplică gradual sancțiunile expuse anterior. În urma aplicării sancțiunii se emite o decizie comunicată angajatului.

 

Care sunt și ce reprezintă contribuțiile angajatului și angajatorului la bugetul de stat?

Contribuțiile pe care angajatul și angajatorul le datorează bugetului de stat sunt stipulate în Codul Fiscal și sunt următoarele:

 • 25% din venitul brut este contribuția de asigurări sociale pe care o datorează angajatul;
 • 10% pentru asigurări sociale de sănătate plătită tot de angajat;
 • 2,25% este contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator.

Acestea se rețin din salariul angajatului și prin grija angajatorului se trimit la instituțiile abilitate. Aceste contribuții se deduc din salariu, iar la suma rămasă se aplică apoi un impozit pe venit de 10%.

 

În ce condiții se acordă concediul de odihnă, concediul medical și concediul de studii?

Concediile reprezintă intervalele de timp în care angajatul nu desfășoară activitate și sunt în funcție de condițiile de acordare destul de multe:

 • concediile de odihnă;
 • concediile de formare profesională;
 • concediile medicale;
 • concediile fără plată;
 • concedii pentru îngrijirea copiilor ;
 • concediu paternal;
 • concediul de maternitate.

Concediul de odihnă este acordat angajatului la recomandarea Asociației Mondiale a Sănătății și este stipulat și prin legislația noastră pentru recuperarea fizică și psihică a angajatului și este un drept la care acesta nu poate să renunțe și nu poate fi limitat. Legea spune că dacă acesta nu a putut fi efectuat în anul în care a fost programat, poate fi efectuat într-un interval de 18 luni începând cu anul următor. Dacă sunteți în concediu de odihnă și intervine un concediu medical, acesta se suspendă și intervine cel medical, iar concediul de odihnă să reia ulterior.

 

Ce presupune absolvirea studiilor pentru contractul de muncă al unui student?

În cazul în care există posturi pregătirii pe care au finalizat-o intervine o modificare în statul lor și astfel, se modifică contractul individual de muncă. Acesta nu rămâne în forma în care a fost încheiată inițial și se poate modifica, închieindu-se un act adițional cu acordul părților.

4. Concluzii și propuneri

În urma discuției evenimentului nr. 8 „Career-up: Care sunt drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului?” pot fi identificate anumite arii de intervenție pentru care se pot dezvolta acțiuni concrete de rezolvare sau pentru care se pot organiza discuții ulterioare în vederea extinderii procesului de dezvoltare personală și profesională. Concret, realizarea ulterioară de recomandări acționabile în vederea dezvoltării mediului profesional și a pieței de muncă din România.

 

Debate · Create · Inspire